She knows her onions

Yi woman selling onions in Yuan Yan Market.

Location: Yuan Yan, Yunnan, China.

Photographer: © Neil Harris